Zásady ochrany osobních údajů pro webové stránky Bankid.cz

My ve společnosti Bankovní identita, a.s., IČO: 095 13 817, se sídlem Smrčkova 2485/4, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, vložka 25672 („Bank iD“, „my“nebo „nás/nám”),považujeme ochranu osobních údajů za nedílnou součást našich závazků vůči uživatelům webových stránek BankID („Web“).

Vtomto dokumentu najdete informace o osobních údajích, které zpracováváme vsouvislosti se vztahem mezi vámi a námi při používání Webu.Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat vás o zpracování osobních údajů, včetně jeho právních důvodů, účelů zpracování osobních údajů, předávání osobních údajů jiným subjektům a vašich práv vsouvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

A. SPRÁVCE ÚDAJŮ

Správcem údajů je společnost Bankovní identita, a.s., IČO: 095 13 817, se sídlem Smrčkova 2485/4, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25672.

B. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pro účely uvedené včásti Cníže zpracováváme údaje o vašem chování na webových stránkách (jaký obsah Webu využíváte, odkazy, na které klikáte, způsob procházení Webua posunování obrazovky a také údaje o zařízení, znějž Webnavštěvujete, např. IP adresa a zní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry, např. operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, prohlížeč a jeho verze,a také údaje získané pomocí souborů cookiesa podobných technologií pro identifikaci zařízení).

C. ÚČELY A PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ A DOBY UCHOVÁVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účelvylepšení Webua jeho funkcí na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění kvality našich služeb poskytovaných prostřednictvím Webu.Osobní údaje uchováváme pro tentoúčel vnezbytném rozsahu nejdéle po dobu 14 měsícůod Vaší poslední návštěvy Webu.

D. POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Pokud Webnavštívíte, uložíme ve vašem zařízení a následně zněj budeme číst malé soubory označované jako cookies. Cookiesjsou malésouborypísmen a číslic, kteréukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo na hard disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují spojit vaše aktivity při prohlížení Webu od okamžiku, kdy okno otevřete, až do jeho zavření. Když okno webového prohlížeče zavřete, cookies se smažou. Jiné cookies vzařízení po stanovenou dobu zůstanou. Používáme také tzv. web beacons, což jsou malé obrázky spodobnou funkcí jako cookies. Na rozdíl od souborů cookies, které jsou uloženy na hard disku vašeho počítače, jsou webové signály 2/4pevnou součástí Webu. Pro zjednodušení budeme vtomto dokumentu všechny tyto technologie označovatjako cookies. Nejenže ukládáme cookies na vašem zařízení, ale také čteme cookies, které ve vašem zařízení ukládá Web. Pro zjednodušení budeme tento proces označovat pouze jako ukládání.
Některé cookies na vašem zařízení ukládá přímo Web. Tyto cookies nám pomáhají:

 • identifikovat vás, když si Webprohlížíte a když jej opakovaně navštívíte, abychom mohli uložit tu verzi Webu, již máme zobrazit, pokud Webvdaný okamžik nabízí více alternativ;
 • zaznamenat, že jste například nabídli účast na průzkumu;
 • zajistit bezpečnost, například za účelem zkontrolování, zda někdo, kdo se za vás vydává, nezneužil vaše připojení kWebu;
 • zaznamenat, prošetřit a odstranit závady a nefungující součásti Webu.

Tyto soubory cookies a další soubory jsou nezbytné, aby byl Webfunkční. Pokud je ve svých prohlížečích zablokujete, Webnemusí fungovat správně a je možné, že vám nebudeme schopni poskytnout naše produkty a služby.
Na vašem zařízení takéukládáme cookies, které nám umožňují:

 • sledovat návštěvnost Webu a jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy;
 • ukázat vám různé alternativy Webu, když testujeme nové funkce.

E. KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A SKÝM JE SDÍLÍME?

Jako správce údajů zpracováváme všechny výše uvedené osobní údaje. To znamená, že stanovujeme výše uvedené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, stanovujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Obecně platí, že vaše osobní údaje nesdílíme sjinými správci údajů. Výjimkou jsou případy, kdy jsme tyto údaje povinni sdílet ze zákona (zejména pokud jde o orgány sociálního zabezpečení, finanční úřady, soudy a policiipři výkonu jejich zákonných pravomocí).

Můžeme využívat zpracovatele údajů jako poskytovatele informačních technologií, kteří nám pomáhají sprovozem naší infrastruktury a systémů nebo pro nás zajišťují analytické či podobné cíle.

F. PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO ČLENSKÉ STÁTY EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

Vaše osobní údaje můžeme předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=CS.

G. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Stejně jako my máme při zpracování vašich osobních údajů svá práva a povinnosti, i vy máte určitá práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Mezi tato práva patří:

G.1 Právo na přístup kosobním údajům

Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, pro jaké účely, jak dlouho, kde jsme vaše osobní údaje získali, ským je sdílíme, kdo kromě nás je zpracovává a jaká další práva vsouvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte. To vše již bylo vtěchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětleno. Pokud si však nejste jistí, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje týkající se vaší osoby, a pokud ano, máte právo na přístup ktěmto osobním údajům.Na základě práva na přístup kosobním údajům si můžete vyžádat kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopie se poskytuje zdarma a další kopie jsou zpoplatněny.

G.2 Právo na opravu

Pokud zjistíte, že námi zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu nebo doplnění bez zbytečného prodlení.

G.3 Právo na výmaz

Vněkterých případech máte právo na výmaz vašich osobníchúdajů. Vaše osobníúdaje bez zbytečného prodlení vymažeme, pokud je dán některý zníže uvedených důvodů:

 1. vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovali,
 2. uplatníte právo vznést námitku proti zpracování (viz část „Právo vznést námitku proti zpracování“ níže)týkající se osobníchúdajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my zjistíme, že tyto oprávněné zájmy, jež by toto zpracování odůvodňovaly, již nemáme, nebo
 3. naše zpracování osobních údajů podle všeho přestalo být vsouladu sobecně závaznými právními předpisy.

Toto právo nelze uplatnit, pokud je zpracování vašich osobních údajů stále nezbytné pro:

 1. splnění našich právních povinností,
 2. účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo
 3. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

G.4 Právo na omezení zpracování

Vněkterých případech můžete kromě práva na výmaz uplatnit právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám vurčitých případech umožňuje požadovat, aby vaše osobní údaje byly označeny a nebyly nijak dále zpracovávány –vtomto případě však nikoli napořád (jako je tomu vpřípadě práva na výmaz), ale pouze po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

 1. popírátepřesnost osobních údajů, a to dokud se nedohodneme na správných údajích,
 2. vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečných právních důvodů (například nad rámec toho, co jsme povinni zpracovávat), nicméně byste před výmazem těchto údajů dali přednost spíše jejich omezení (například pokud předpokládáte, ženám vbudoucnu tyto údaje stejně poskytnete),
 3. vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro výše uvedené účely zpracování, ale vy zpracování požadujete kvůli určení, výkonu nebo obhajobě vašich právních nároků, nebo
 4. vznesete námitku proti zpracování. Právo vznést námitku je podrobněji popsáno včásti nazvané „Právo vznést námitku proti zpracování“. Pokud je váš nárok oprávněný, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit po dobu, po kterou vaše údaje uchováváme.

G.5 Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které probíhá na základě našich oprávněných zájmů. Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje nadále zpracovávat, ledaže pro další zpracování budeme mít závažné oprávněnédůvody.

G.6 Právo podat stížnost

Uplatněním vašich výše uvedených práv není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost uÚřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem popsaným níže vdalší kapitole. Toto právo můžete uplatnit zejména tehdy, pokud jste přesvědčeni, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo vrozporu sobecně závaznými právními předpisy.

H.JAK MŮŽETE SVÁ INDIVIDUÁLNÍ PRÁVA UPLATNIT?

Ve všech věcech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práv, podání stížnosti nebo cokoli jiného, nás můžete kontaktovat na následujících adresách:

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: dpo@bankid.cz.
 2. Poštovní adresa: Bankovní identita, a.s., IČ: 095 13 817, se sídlem Smrčkova 2485/4, Libeň, 180 00 Praha 8.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného prodlení, avšak nejpozději do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména vzhledem ksložitosti vaší žádosti, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O každém takovém prodloužení a jeho důvodu vás samozřejmě budeme informovat.

Stížnost proti našemu zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.