Zásady ochrany osobních údajů pro webové formuláře a odběr novinek

My ve společnosti Bankovní identita, a.s., IČO: 095 13 817, se sídlem Smrčkova 2485/4, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25672 („Bank iD“, „my“ nebo „nás/nám”), považujeme ochranu osobních údajů za nedílnou součást našich závazků vůči uživatelům webových stránek Bank iD („Web“) a na něm umístěných registračních či jiných formulářů.

V tomto dokumentu najdete informace o osobních údajích, které zpracováváme v souvislosti s Vaší registrací k odběru našich newsletterů, k účasti na námi organizovaných webinářích či v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu. Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat Vás o zpracování osobních údajů, včetně jeho právních důvodů, účelů zpracování osobních údajů, předávání osobních údajů jiným subjektům a vašich právech v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

A. SPRÁVCE ÚDAJŮ

Správcem údajů je společnost Bankovní identita, a.s., IČO: 095 13 817, se sídlem Smrčkova 2485/4, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25672.

B. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pro účely uvedené v části C níže zpracováváme údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím registračních či jiných formulářů umístěných na našem Webu. Jedná se především o Vaše jméno a příjmení, emailovou adresu, název pracovní pozice a název organizace, v níž pracujete.

C. ÚČELY A PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ A DOBY UCHOVÁVÁNÍ

Vámi poskytnuté údaje zpracováváme za vaší registrace k námi pořádanému webináři a s tím souvisejícími úkony (zaslání online pozvánky atd.) a účelem odeslání pravidelných e-mailů / informací.

Poskytnutá e-mailová adresa může být (s Vaším souhlasem) použita k zasílání informací týkajících se bankovní identity jakožto elektronického prostředku pro ověřování, jakož i všeho, co se týká elektronického podpisu a jeho užití, dále k občasnému zaslání novinek a aktualit ze společnosti a souvisejících informací o produktech či službách (newslettery) a v neposlední řadě též zasílání informací o konání dalších webinářů a podobných vzdělávacích akcí na aktuální témata atd.

Poznámka k newsletterům: Pokud byste se kdykoli v budoucnu rozhodli odhlásit z přijímání newsletteru, v dolní části každého e-mailu naleznete podrobné pokyny k odhlášení.

D. KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁ A SKÝM JE SDÍLÍME?

Jako správce údajů zpracováváme všechny výše uvedené osobní údaje. To znamená, že stanovujeme výše uvedené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, stanovujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Obecně platí, že Vaše osobní údaje nesdílíme s jinými správci údajů. Výjimkou jsou případy, kdy jsme tyto údaje povinni sdílet ze zákona (zejména pokud jde o orgány sociálního zabezpečení, finanční úřady, soudy a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí).

Můžeme využívat zpracovatele údajů jako poskytovatele informačních technologií, kteří nám pomáhají s provozem naší infrastruktury a systémů nebo pro nás zajišťují analytické či podobné cíle.

E. PŘEDÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO ČLENSKÉ STÁTY EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

Vaše osobní údaje můžeme předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání budeme uskutečňovat pouze v případě, že se příslušný zpracovatel zaváže dodržovat standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí a dostupné na adrese https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=CS.

F. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Stejně jako my máme při zpracování Vašich osobních údajů svá práva a povinnosti, i Vy máte určitá práva související se zpracováním vašich osobních údajů. Mezi tato práva patří:

F.1 Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, pro jaké účely, jak dlouho, kde jsme Vaše osobní údaje získali, s kým je sdílíme, kdo kromě nás je zpracovává a jaká další práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte. To vše již bylo v těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětleno. Pokud si však nejste jistí, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje týkající se Vaší osoby, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům. Na základě práva na přístup k osobním údajům si můžete vyžádat kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopie se poskytuje zdarma a další kopie jsou zpoplatněny.

F.2 Právo na opravu

Pokud zjistíte, že námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu nebo doplnění bez zbytečného prodlení.

F.3 Právo na výmaz

V některých případech máte právo na výmaz Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje bez zbytečného prodlení vymažeme, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

 1. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovali,
 2. uplatníte právo vznést námitku proti zpracování (viz část „Právo vznést námitku proti zpracování“ níže) týkající se osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my zjistíme, že tyto oprávněné zájmy, jež by toto zpracování odůvodňovaly, již nemáme, nebo
 3. naše zpracování osobních údajů podle všeho přestalo být v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Toto právo nelze uplatnit, pokud je zpracování Vašich osobních údajů stále nezbytné pro:

 1. splnění našich právních povinností,
 2. účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo
 3. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

F.4 Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz uplatnit právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám v určitých případech umožňuje požadovat, aby Vaše osobní údaje byly označeny a nebyly nijak dále zpracovávány –v tomto případě však nikoli napořád (jako je tomu v případě práva na výmaz), ale pouze po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, když:

 1. popíráte přesnost osobních údajů, a to dokud se nedohodneme na správných údajích,
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečných právních důvodů (například nad rámec toho, co jsme povinni zpracovávat), nicméně byste před výmazem těchto údajů dali přednost spíše jejich omezení (například pokud předpokládáte, že nám v budoucnu tyto údaje stejně poskytnete),
 3. Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro výše uvedené účely zpracování, ale Vy zpracování požadujete kvůli určení, výkonu nebo obhajobě Vašich právních nároků, nebo
 4. vznesete námitku proti zpracování. Právo vznést námitku je podrobněji popsáno v části nazvané „Právo vznést námitku proti zpracování“. Pokud je Váš nárok oprávněný, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit po dobu, po kterou vaše údaje uchováváme.

F.5 Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které probíhá na základě našich oprávněných zájmů. Pokud vznesete námitku, nebudeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat, ledaže pro další zpracování budeme mít závažné oprávněné důvody.

F.6 Právo podat stížnost

Uplatněním Vašich výše uvedených práv není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem popsaným níže v další kapitole. Toto právo můžete uplatnit zejména tehdy, pokud jste přesvědčeni, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

G. JAK MŮŽETE SVÁ INDIVIDUÁLNÍ PRÁVA UPLATNIT?

Ve všech věcech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práv, podání stížnosti nebo cokoli jiného, nás můžete kontaktovat na následujících adresách:

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: dpo@bankid.cz.
 2. Poštovní adresa: Bankovní identita, a.s., IČ: 095 13 817, se sídlem Smrčkova 2485/4, Libeň, 180 00 Praha 8.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného prodlení, avšak nejpozději do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména vzhledem k složitosti Vaší žádosti, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O každém takovém prodloužení a jeho důvodu Vás samozřejmě budeme informovat.

Stížnost proti našemu zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.